Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke zal wordengehouden op MAANDAG 25 NOVEMBER 2019 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de ledenvergadering van maandag 26 november 2018.
 3. Secretarieel Jaarverslag seizoen 2018-2019.
 4. Financieel Jaarverslag seizoen 2018-2019.
 5. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur financieel boekjaar 2018-2019.
 6. Benoeming van de kascommissie:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Leijntje Dooms. Herkiesbaar: Cor Stout.
 7. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en niet herkiesbaar; Dieks Potuyt (vicevoorzitter/algemeen bestuurslid) en Marcel den Boer (voorzitter Sponsorcommissie).

Aftredend als voorzitter JC: Kees Roosendaal.

Door het bestuur als kandidaat gesteld als voorzitter JC: Job Huiskamp.

Aftredend als secretaris: Tineke Hordijk

Door het bestuur als kandidaat gesteld als secretaris: Myrna van Vliet.

Door het bestuur als kandidaat gesteld als voorzitter Sponsorcommissie: Kees Roosendaal.

Door het bestuur als kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid: Tineke Hordijk

Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter TC, voorzitter JC, voorzitter Sponsorcommissie en algemeen bestuurslid.

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: voorzitter, secretaris, penningmeester.

 1. Benoeming commissies:

Jeugdcommissie:Natalie Glastra, Job Huiskamp, Arjo van Houselt, Bianca Meijer, Kees Roosendaal.

Financiële commissie: Diana v/d Heuvel, Richard Hogendoorn, Peter Hordijk, Ton den Ouden.

Secretariaatscommissie:Myrna van Vliet, Wim van Vliet.

Technische commissie: Willem-Jan Barendregt, Gerard van Hove, Martin de Man, Cees van Rees, Arnoud Schreutelkamp, Tessa Treure, Aart Zanen.

Activiteitencommissie: Joan den Besten, Regine ter Braak, Julian Graafland, Rik Hordijk, Tineke Hordijk, Wilma Ligtvoet, Kelvin Potuyt, Patrick Potuyt, Chris Rink, Johan de Rooy, Myrna van Vliet.

Kantinecommissie: Jan Dooms, Bep Toes.

Scheidsrechterscommissie: Patrick Aarnoudse, Dennis Hordijk, Aart van Rij.

Sponsorcommissie: Kees Roosendaal, Marieke Hordijk, Marian Roosendaal.

PR-commissie:  Peter Beltman, Jarno Broere, Henk ter Harmsel, Luke Kleijnendorst, Dieks Potuyt, Jordi Potuyt, Damy Straver en Sander Verrips.

Toernooicommissie: Gerard van Hove, Martin de Man, Wim van Vliet

Normen en Waardencommissie: Henk Peter Bezemer, René ter Braak, Bert Broere, Wim ter Harmsel.

Onderhoudscommissie: Bouke Glastra, Kees Zeltenrijch.

Materiaal & Kleding: John van Herk.

 

PAUZE – 10 minuten –

 1. Begroting seizoen 2019-2020.
 2. Voorstel contributies seizoen 2020-2021. *
 3. Goedkeuring investering Zonnepanelen & LED-verlichting velden

Beoogdeinvestering in zonnepanelen (90 stuks):          € 23.800,- ex. BTW      € 28.798,00 incl. BTW

Beoogde investering LED-verlichting 3 velden, 20 stuks: € 25.850,- ex. BTW   € 43.378,50 incl. BTW

                          € 72.176,50 incl. BTW

Subsidie 35%                                                                                                       € 25.261,77

Benodigde financiering                                                                                         € 46.914,73

Vooralsnog geen inbreng eigen middelen. Dit willen we als financiële buffer achter de hand houden. Financiering middels financial lease. Looptijd 72 maanden: maandlasten circa € 713,54. 

Huidige lasten elektra: tussen de € 700,- en € 750,- per maand.

Streven is om de investering min of meer budgetneutraal te laten verlopen. Dit is geen doel op zich. Vervanging van de verlichting is bijvoorbeeld wenselijk omdat de huidige verlichting niet optimaal is en formeel ook niet voldoet aan de eisen van de KNVB.

 1. Mededelingen.
 2. Uitloting obligaties.
 3. Rondvraag.
 4. Sluiting.

 

Het concept financieel jaarverslag, alsmede de concept begroting en het voorstel contributies, liggen vanaf circa 11 november 2019 ter inzage bij de penningmeester.

Ouders van kinderen die lid zijn, zijn van harte welkom, maar dienen vooraf een machtiging in te vullen.

 • Tegenvoorstellen dienen uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te worden ingediend.